Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/01/2017 11:16, số lượt xem: 612

Đông lạnh đẫm buồn chớm lệ vương
Vọng xa tình khuất lẩn mưa đường
Lòng chao lịm ngắt tàn cơn tưởng
Mộng vỡ tan nhoè sút nuộc thương
Trông nỗi rát chùng nơi bạt hướng
Ngóng niềm đau lạc nẻo chìm sương
Dòng thơ lặng héo nhoà cung trưởng
Đông lạnh đẫm buồn chớm lệ vương

Vương lệ chớm buồn đẫm lạnh đông
Trưởng cung nhoà héo lặng thơ dòng
Sương chìm nẻo lạc đau niềm ngóng
Hướng bạt nơi chùng rát nỗi trông
Thương nuộc sút nhoè tan vỡ mộng
Tưởng cơn tàn ngắt lịm chao lòng
Đường mưa lẩn khuất tình xa vọng
Vương lệ chớm buồn đẫm lạnh đông

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm