Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/01/2022 23:53, số lượt xem: 213

Nẻo đẹp mòn đi chỗ xấu thòi
Tim lành rã kiệt ác liền nhoi
Bay đầu lũ chuột la cà chén
Vỡ bụng đàn sâu xúc xiểm  lòi
Khẩu Phật buông lời toe mõm dóc
Tâm xà ẩn ruột khó lòng coi
Đời đâu có xịn như mình tưởng
Lắm kẻ tầm phơ đã lộ vòi

Xã hội ngày nay đủ thứ dòi
Không tài đức mọn vẫn tìm ngoi
Bìm leo hợp sức chê cười bủa
Giậu đổ hè nhau chế giễu lòi
Bẩn trí đâm vào trong ngõ cụt
Khê lòng gục xuống giữa trời oi
Nhiều khi cứ sợ mình ô nhiễm
Dính ải trầm kha dễ tiệt nòi