Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/10/2022 12:23, số lượt xem: 173

Vương vấn dạ lòng xót biệt ly
Bạn ơi buồn rũ héo xuân thì
Trường buông lớp rã hồn cay mắt
Phượng dỗi ve sầu lệ ướt mi
Hương sắc toả bừng thơm sách vở
Nghĩa ân tràn lộng biếc thơ kì
Đường hoang nẻo quạnh vùi sâu thẳm
Sương khói vọng tìm mãi khắc ghi

Ghi khắc mãi tìm vọng khói sương
Thẳm sâu vùi quạnh nẻo hoang đường
Kì thơ biếc lộng tràn ân nghĩa
Sách vở thơm bừng toả sắc hương
Mi ướt lệ sầu ve dỗi phượng
Mắt cay hồn rã lớp buông trường
Thì xuân héo rũ buồn ơi bạn
Ly biệt xót lòng dạ vấn vương