Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2020 21:13, số lượt xem: 371

Năm vàng tháng bạc trỗi bình minh
Mới lạ nguồn thơ đẫm nhiệt tình
Đường nghĩa trao lòng luôn ổn định
Thi vần ướp dạ mãi phồn vinh
Ngào câu xử thế cho điềm tĩnh
Ngọt khúc bồng lai để khởi trình
Nghĩa lý đong đầy hương phú vịnh
Ân nồng bạn quý thoả trường sinh

Tân tạo mơ lành giữa chúng sinh
Xuan ơi trỗi khúc nhạc đăng trình
Bằng an thoải mái đời thanh tịnh
Hữu hảo ân cần phước hiển vinh
Thảo luận cùng nhau rèn đức tính
Thơm bàn với bạn ướp chân tình
Lòng ngay trực chỉ đường công chính
Dạ thẳng trong ngần ánh nguyệt minh