Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/01/2022 11:09, số lượt xem: 249

Ngọc nữ buồn xo thở vắn dài
Cha về địa phủ khóc nào sai
Phò trung bọn rủa đồ trơ trẽn
Chặn ác đời khinh kẻ hãm tài
Nghĩa trả xiêu lòng theo diệu kế
Thân đền phản trắc lộn giường ai
Anh hùng dũng kiệt đều thua cả
Dải lụa quần thoa sũng chí cài

Đổng Trác quàng xiên sập bẫy cài
Đi cùng Lữ Bố thậm trần ai
Giang hồ hỗn độn vầy dơ sắc
Xã hội tèm lem khiến bẩn tài
Bửa não hiền phu nàng nghẹn đắng
Bêu đầu quả phụ Tháo(*) làm sai
Hồng nhan bạc phước đời bi thảm
Nghĩa lớn tình cao lệ trải dài

* Tào Tháo.