Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/12/2021 12:05, số lượt xem: 140

Đầu bạc hứa thương mãi thắm lời
Rượu trà thơm toả nguyệt cùng chơi
Câu hò hẹn nũng loang thuyền nước
Mộng giữ gìn say cảm đất trời
Mầu sắc phả hương ngào ngạt thoảng
Ái tình đan nghĩa dặt dìu khơi
Lâu dài ngọt đắm mơ toàn vẹn
Sầu giảm nguyện luôn sống đẹp đời

Đời đẹp sống luôn nguyện giảm sầu
Vẹn toàn mơ đắm ngọt dài lâu
Khơi dìu dặt nghĩa đan tình ái
Thoảng ngạt ngào hương phả sắc mầu
Trời đất cảm say gìn giữ mộng
Nước thuyền loang nũng hẹn hò câu
Chơi cùng nguyệt toả thơm trà rượu
Lời thắm mãi thương hứa bạc đầu