Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 08/07/2017 13:57, số lượt xem: 634

Kỳ lược quân dàn khởi cuộc hay
Mưu tìm kế giỏi tướng bàn say
Dụng xa thiết giáp lùa ranh cháy
Pháp pháo tầm xa giã trận dày
Vận cước mã hồi phang bước nhảy
Thế lòn tốt thí mở đường bay
Điều thêm tượng chắn nào lo gãy
Binh sỹ phe thù sẽ chết ngay

Thao trường luyện lính tỏ tường ngay
Lược trận tướng tài thổi địch bay
Hùng pháo nã thù toang cửa nhạy
Cường xe thúc chiến lập công dày
Khải minh thế trận đàn voi nhảy
Hoàn hảo chương trình mấy tốt say
Thắng mã giòn cương ào lướt chạy
Lợi đường sỹ khí thật là hay

Liên hoàn – Khoán thủ - Tập cờ - Thuận nghịch vận – Bát đồng âm