Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2020 12:11, số lượt xem: 265

Thao trường luyện lính biết dùng ngay
Lược trận anh hào mã cuốn bay
Dũng pháo xoi bờ banh cửa nhạy
Cường xe húc đập kiếm công dày
Thành danh giục tiếp đàn voi chạy
Vững chí đem dồn những tốt say
ẢI luỹ binh hùng khanh tướng nhảy
Cao trình sĩ khí quá chừng hay

Chiến lược quân mình khởi cuộc hay
Mưu ngời kế đẹp sĩ bàn say
Dàn xe chỗ rộng lùa non áy
Xếp pháo tầm xa dội vũng dày
Thế dựng chuông rền thêm mã nhảy
Thần lòn trống rợp mở đường bay
Vương mời tượng đón nào lo gãy
Tướng bị vây lùng khiến sững ngay