Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2022 10:45, số lượt xem: 178

Sen hồng bảy bước độ trần gian
Tất Đạt ngời hương nghĩa toả ngàn
Giục giã bao người tim chớ nản
Quây quần tám cõi đạo hoài lan
Ta bà cứu bệnh ngày mưa cản
Phật tổ trừ nguy lúc bão tràn
Ngũ giới hằng ghi lìa bội phản
Tâm lòng trữ phước hoạ liền tan

Tâm lòng trữ phước hoạ liền tan
Ắt rã phiền lo khổ bạt ngàn
Nhớ hãm mưu đồ mê biển cạn
Rao bày thiện ý dưỡng hồn an
Luân hồi nhắc khẽ vòng sinh sản
Bát nhã bừng thơm đạo phủ tràn
Khắp cõi mừng vui mùa Phật đản
Sen hồng bảy bước độ trần gian