Chêm ngào ngọt mật đẫm dòng khơi
Yếm dạt dào thơm quấn quyện đời
Thềm phả nhớ thương vằng vặc đợi
Nệm hừng mơ ước dạt dào cơi
Thêm nồng ái lịm mê huyền cõi
Nếm lả tình lâng mộng diễm lời
Mềm mại khách si quỳnh đắm khởi
Đêm nguyền hẹn ước dặt dìu lơi

Lơi dìu dặt ước hẹn nguyền đêm
Khởi đắm quỳnh si khách mại mềm
Lời diễm mộng lâng tình lả nếm
Cõi huyền mê lịm ái nồng thêm
Cơi dào dạt ước mơ hừng nệm
Đợi vặc vằng thương nhớ phả thềm
Đời quyện quấn thơm mài miệt yếm
Khơi dòng đẫm mật ngọt ngào chêm

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm