Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/06/2021 17:22, số lượt xem: 181

Nước Việt ngàn năm vuốt của Rồng
Non vàng rú bạc biển trời Đông
Quân Tàu lấn đảo vùi tan mộng
Hán khựa dời ranh chém sập lồng
Quỷ kế phun ào ôi thủm rỗng
Thuyền ma đẩy húc thật tanh nồng
Toàn dân đứng dậy lừng chiêng trống
Súng thét gươm gầm giữ núi sông

Súng thét gươm gầm giữ núi sông
Lừng danh Tổ quốc mãi thơm nồng
Ma vào đánh chận nhà vang trống
Quỷ lại trừ ngăn giáo sổ lồng
Chuẩn bị phi tuần chơi sạch mống
Yêu cầu hoả tiễn áp toàn Đông
Lòng trung nghĩa rạng truyền lưu giống
Nước Việt ngàn năm vuốt của Rồng