Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2022 12:25, số lượt xem: 263

Đưa về trú ngụ đất Phong Châu
Bạch Hạc Vĩnh Yên mở điện chầu
Trưởng tử truyền ngôi gìn mãn kiếp
Vua Hùng khởi nghiệp nối dài lâu
Văn Lang quốc hiệu cùng minh chủ
Lạc tướng bà con với Lạc hầu
Định nước mười lăm vùng tiểu bộ
Sơn hà chạy đến Quảng Bình sâu

Mở nước giao hoà xã hội sâu
Ngoài biên cảm kích thuận ra hầu
Lưu truyền cổ tích luôn hoài đẹp
Hưởng thọ ơn trời mãi sống lâu
Đạo nghĩa bao trùm trong huyết quản
Quần anh cảm phục trước sân chầu
Toàn dân tộc lớn niềm kiêu hãnh
Tổ quốc khai đường diễm ngọc châu