Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 20:49, số lượt xem: 189

Đông lặng huyễn tình mệt mỏi cơn
Lộng phai màu sắc nguyệt hao mòn
Gồng mơ luyến cội hờn thân nõn
Động rã tim nguyền dỗi cánh non
Dông lạc ái đời muôn chẳng trọn
Mộng lìa duyên kiếp phận đâu tròn
Lồng đau hận não giờ tan ngọn
Bông nguyện vỡ rồi quãng mịt son

Son mịt quãng rồi vỡ nguyện bông
Ngọn tan giờ não hận đau lồng
Tròn đâu phận kiếp duyên lìa mộng
Trọn chẳng muôn đời ái lạc dông
Non cánh dỗi nguyền tim rã động
Nõn thân hờn cội luyến mơ gồng
Mòn hao nguyệt sắc màu phai lộng
Cơn mỏi mệt tình huyễn lặng đông