Đi cả ngày không giáp mặt một con thú
Chỉ những đàn bướm trắng đơn điệu
Bay nhanh nhanh như thôn nữ ngày đi chợ
bị trai trêu

Hoa lít nhít lẫn vào trong cỏ
Muốn ngửi
lại ngại mũi dính đất
Hơi rừng như mật
như kẹo the
như góc phố Thuốc Bắc

Tất cả chim hót đều giấu mặt.


2001

Nguồn: Phan Thị Vàng Anh, Gửi VB, NXB Hội Nhà văn, 2006