Đá bày chót vót dãy lan can
Đường đến kinh thành một ải quan
Yên quốc dòng xanh trôi khúc khuỷu
Thái Hàng sông biếc uốn mênh mang
Thành trì vững chãi ngoài mây đỏ
Khói nước lung linh giữa ánh vàng
Chớ ngại quê xa trời biển cách
Mừng đi việc lớn vượt Tang Càn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)