Biết lấy chi chi trả ái ân
Phần thời làng bắt nộp công ngân
Đá vàng trợ đấy khôn rồi nợ
Tiền bạc vơ đâu để rảnh thân
Ngãi mẹ ơn cha trời đất nặng
Bán con đợ vợ tháng ngày lần
Đáp đàng đào suối bòn vàng bể
Khuây khoả vì ai khổ kiếp dân


Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945