Thương anh không trót bởi hai thân
Bụi cỏ làm sao nổi đá giằn
Một sợi tơ xe loi mấy mối
Tấc lòng xuân ép nặng trăm cân
Đội đầu ơn ngãi chồng non núi
Dinh lá thuyền quyên chút bụi trần
Đành phận liễu bồ luồn dưới gối
Thói nhà bia đá đám lần dân


Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945