Trăm việc hai tay khó nỗi trông
Làm cho nên bộp phải tay đông
Nhiều bàn xúm lại cho chung rập
Một tiếng kêu lên đã lạnh lùng
Sảng vía hùm beo kinh chạy tán
Giựt mình cò quạ hoảng bay bùng
Xưa nay góp gió làm nên bão
Muôn vạn xin ghi một chữ đồng


Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945