Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 11:45

Nghe nói "nhà quê" mấy kẻ ưa,
Chẳng quê thì có lịch bao giờ?
Lầu cao, máu mủ anh vôi cát,
Áo tốt, chân tay chị vải tơ.
Tiền cậy mớ dầu ông đóng góp,
Cơm nhờ vải vóc cụ cày bừa.
Chẳng quên thì cứ trau giồi lịch,
Nói rõ người hèn đã biết chưa?


(1931)