Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2007 12:20

Đạo trời rất phải,
Luật người rất công.
Nghĩa vụ đã xong,
Há không quyền lợi.
Miệng có quyền nói,
Óc có quyền suy.
Chân có quyền đi,
Tay có quyền đẩy.
Mắt có quyền thấy,
Tai có quyền nghe.
Đất nọ xứ kia,
Có quyền dời ở.
Viết sách làm vở,
Quyền bút mặc lòng.
Hội hè việc chung,
Có quyền nhóm họp.
Thợ thuyền giúp đáp,
Quyền được chung nhau.
Bán bộ buôn tàu,
Thông thương tuỳ tiện.
Trải xem pháp hiến,
Các nước văn minh.
Quyền lợi rành rành,
Của dân dân được.
Quyền dân giữ trước,
Thời lợi càng nhiều.
Nghĩa vụ bao nhiêu,
Bấy nhiêu quyền lợi.
Vốn tất có lãi,
Ấy đạo công bình.
Quyền lợi rành rành,
Đồng bào phải biết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]