Bỏ nhà trót đã bấy nhiêu năm,
Lửng cả non Hồng với nước Lam.
Thiệt có quên chăng, trời mới biết,
Nếu còn về nữa, đất e lầm.
Gửi tình thăm viếng, mây ra Bắc,
Nặng ước đoàn viên, nguyệt ghé rằm.
Muốn kháp mặt nhau trong giấc mộng,
Canh khuya chưa ngủ, gượng lên nằm.


(1933)