Cá trong bể rộng,
Mặc sức vẫy vùng.
Chim trên trời cao,
Tha hồ bay liệng.
Đạo trời đặt định,
Mình được tự do.
Song le tự do,
Có hai đường lối.
Có thực có dối,
Có thị có phi.
Nếu sai một ly,
Thời đi một dặm.
Thánh hiền mô phạm,
Cốt chính thân mình.
Vứt cả lợi danh,
Ngoài vòng cương toả.
Quyền thấy ai cả,
Ngôi kẻ ai cao.
Ngất ngưỡng mặc dầu,
Trong vòng đạo đức.
Xét suy tiếp vật,
Mực thẳng đường ngay.
Nhắm lối ta đi,
Đố ai ngăn cản.
Trăm đường hoạn nạn,
Một mực khoan thai.
Tự do đường này,
Ấy là chân chính.
Xưa nay thần thánh,
Quý trọng tự do.
Há như ai đâu,
Ăn càn nói loạn.
Chân hươu tay vượn,
Miệng khướu mắt đồi.
Lêu lổng rông dài,
Toàn không đạo đức.
Đó là đạo tặc,
Há phải tự do.
Hai đường khác nhau,
Ai ơi xin xét.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]