Nhà kia bốn cột,
Hai trước hai sau.
Thuyền kia hai chèo,
Một tả một hữu.
Che mưa cản gió,
Chống sóng đuổi triều.
Sức phải cân nhau,
Đôi bên đứng vững.
Thân ta ta dựng,
Chẳng nương cậy người.
Không phiền luỵ ai,
Không ai đè nén.
Xoay non lấp biển,
Quấy nước chọc trời.
Đáng bậc làm trai,
Là người Độc lập.
Độc lập nhiều nhà,
Mới dựng nên nước.
Nhớ lời thánh trước,
Kỷ lập lập nhân.
Chớ có nhận lầm,
Hai chữ Độc lập.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]