Gà chung một lồng,
Cá chung một vũng.
Dành ăn đua uống,
Lúc nhúc lao nhao.
Há có lẽ nào,
Ta cũng như nó.
Đạo trời rành rõ,
Có trẻ có già.
Già là ông cha,
Trẻ là con cháu.
Ông cha ta mộ,
Con cháu ta yêu.
Nhịn ít nhường nhiều,
Ấy là phải lẽ.
Tham tài bỏ nghĩa,
Là giống hùm beo.
Tị ít tranh nhiều,
Là tuồng chợ búa.
Người đời phải có,
Trật tự thiên nhiên.
Yêu dưới kính trên,
Ấy là tự nhượng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]