Khốc Chân tướng quân

Dị chủng sài lang mãn địa tinh,
Độc tương chích thủ dữ cừu tranh.
Trấp niên thương kiếm sơn hà khí,
Bách chiến phong vân phụ tử binh.
Quốc thế dĩ trầm, quân thượng phấn,
Tướng đầu vị đoạn tặc do kinh.
Anh hùng bản sắc chung năng hiện,
Vạn lí thời văn hổ khiếu thanh.


Chân tướng quân tức Đề Thám.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Văn

Sói lang giống khác tanh lợm đất,
Đấu với quân thù: cánh tay đơn.
Gươm mấy chục năm, hồn sông núi,
Gió mấy trăm trận, lính cha con.
Nước dù chìm đắm, lòng chẳng nhụt,
Đầu vẫn chưa rơi, giặc kinh hồn.
Đến chót mới hay người hào kiệt,
Thẳm xa tiếng hổ vọng nước non.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Sói lang giống khác tanh đầy,
Quân thù đấu với mạng nầy hùng anh.
Chục năm thương kiếm công danh,
Gió mây trăm trận lính thành cha con.
Nước dù đắm, chí bền còn,
Chưa rơi đầu tướng, bay hồn giặc kinh.
Cuối cùng tuấn kiệt hiển linh,
Vọng xa ngàn dặm hổ kình gầm vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sói lang giống khác đất tanh đầy,
Đấu với quân thù, một mạng nầy.
Thương kiếm chục năm, hồn sông núi,
Gió mây trăm trận, lính cha con.
Nước dù chìm đắm, luôn bền chí,
Đầu tướng chưa rơi, hồn giặc bay.
Mới biết cuối cùng trang tuấn kiệt,
Vọng xa ngàn dặm hổ gầm vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời