Gió lên tiết ngọc hướng Phong Khê,
Tay áo nâng tờ chiếu “tử nê”.
Gia Cát tiếng hang vang động đất,
Tản Viên sắc núi sánh sương mây.
Đài loan gác phượng nơi người đến,
Xóm rắn hang hùm vào đất tây.
Muôn dặm thiên nhan xa chẳng mấy,
Vua đem đức chính tới dân cày.