Gió lên tiết ngọc hướng Phong Khê,
Hương trời tay áo chiếu “tử nê”.
Tiếng hang Gia Cát vang ba đất,
Sắc núi Tản Viên sánh khói mây.
Người đến từ đài trên gác phượng,
Đất vào hang hổ rắn miền tây.
Chẳng xa muôn dặm thiên nhan mấy,
Vua đem đức chính tới dân cày.