Tài năng ngũ thập ước mơ tàn,
Bần bệnh đeo theo những bất an.
Không hẹn, của tiền đi theo gió,
Chẳng mời, rận chấy đến làm thân.
Được thua đâu hối - do trời định,
May rủi dám phiền - bởi mệnh ban.
Bè bạn mấy người còn được thấy,
Mắt xanh gượng mở, cậy ai bàn.

tửu tận tình do tại