Học vấn Thánh hoàng vời vợi sâu,
Phúc ân dành đến cả mai sau.
Vươn tầm Nghiêu Thuấn nâng nền đức,
Ngăn nạn Thái Khang giữ địa đầu.
Khúc nhạc Huân công lừng - nước mạnh,
Luật công Lệ thế vững - dân giàu.
Tiểu thần văn võ nhờ nền thịnh,
Kính chúc nhà Vua chẳng bạc đầu!

tửu tận tình do tại