Tương truyền chùa dựng tự Hán thời
Thay đổi nhiều phen hết cổ rồi
Phật năm mẹ con đều có pháp
Làng ngàn dặm rộng được yên vui
Một phương hội lớn người chiêm bái
Tiền vạn quan nhiều sửa các ngôi
Lo việc dân cầu tôi gánh việc
Vài hàng khắc đá để lâu dài

tửu tận tình do tại