Sống, vì tình yêu và rượu ngon
Chết, hy sinh cho Tổ quốc
Đời ai được thế này
Đó là người hạnh phúc.


Nguồn: Thơ Xanđor Pêtôfi, Kiều Văn tuyển giới thiệu, NXB Thanh Niên, 2004, tr. 18