Cha thân yêu, cứ dặn con rằng:
Phải theo cha, phải lo thừa kế
Lấy nghề cha, nghề làm đồ tể
Nhưng con cha lại học nghề văn

Cha thì cầm dao giết bò lợn
Con thì cầm bút con đấu tranh
Công việc chúng ta đều chẳng khác
Chỉ là khác có cái tên chăng


Pest, 1-1845
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)