‍‍Chúng con đang ở gần, Chúa tể,
gần và có thể bám lấy.

Đã bám lấy, Chúa tể,
bấu vào nhau, như thể
mỗi thân thể của chúng con
là thân thể của người, Chúa tể.

Nguyện cầu, Chúa tể,
nguyện cầu đến chúng con,
chúng con đang ở gần.

Gió-thổi lệch chúng con đi đến đó,
chúng con đi đến đó, nghiêng mình
xuống mương và miệng hố.

Chúng con đi đến máng nước, Chúa tể.

Nó là máu, nó là,
những gì chảy ra từ người, Chúa tể

Nó phát sáng.

Nó hắt bóng hình người vào mắt chúng con, Chúa tể.
Mắt và miệng mở to và trống hoác, Chúa tể.
Chúng con đã uống lấy, Chúa tể
Máu và bóng hình trong máu, Chúa tể.

Nguyện cầu, Chúa tể.
Chúng con đang ở gần.
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.