cho Bertolt Brecht

Thời buổi gì,
khi một cuộc chuyện trò
gần như là một tội ác,
bởi vì nó bao gồm
quá nhiều điều đã được nói ra?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.