Đừng viết bản thân mi
giữa những thế giới

vươn lên chống lại
sự đa nghĩa

tín thác dòng nước mắt
và học cách để sống.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.