Không gì cả từ không gì cả;
là tất cả.
Nên anh yêu em, không chút nào cả.
Một cách trọn vẹn!…
Chả để làm gì cả.