1.
Tôi không còn gì để nói
Tất cả những gì tôi cần nói
Đã được nói không biết bao nhiêu lần rồi.

2.
Tôi đã hỏi không biết bao nhiêu lần
Nhưng không ai trả lời những câu hỏi của tôi cả.
Tuyệt đối cần thiết
Nếu vực thẳm có thể trả lời một lần
Bởi vì tôi còn ít thời gian lắm.

3.
Chỉ có một điều rõ như ban ngày là:
Miếng thịt đầy những giun là giun.