Trung Tán không hợp đời
Vốn người như thần tiên
Bỏ thân tự giải thoát
Lập thuyết biết ngưng thần
Ở đời đời không hợp
Tìm núi sống ẩn cư
Loan bay cánh dễ gãy
Tính rồng ai thuần đây


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)