22/01/2021 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kê trung tán
嵇中散

Tác giả: Nhan Diên Chi - 顏延之

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2010 20:10

 

Nguyên tác

中散不偶世,
本自餐霞人。
形解驗默仙,
吐論知凝神。
立俗迕流議,
尋山洽隱淪。
鸞翮有時鎩,
龍性誰能馴。

Phiên âm

Trung tán bất ngẫu thế,
Bản tự xan hà nhân.
Hình giải nghiệm mặc tiên,
Thổ luận tri ngưng thần.
Lập tục ngỗ lưu nghị,
Tầm sơn hợp ẩn luân.
Loan cách hữu thì sát,
Long tính thuỳ năng tuần.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Trung Tán không hợp đời
Vốn người như thần tiên
Bỏ thân tự giải thoát
Lập thuyết biết ngưng thần
Ở đời đời không hợp
Tìm núi sống ẩn cư
Loan bay cánh dễ gãy
Tính rồng ai thuần đây
Kê trung tán: tức Kê Khang 嵇康. Trung tán là một chức quan mà ông từng giữ.
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhan Diên Chi » Kê trung tán