Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Tàng Chất (2 bài)
- Đào Tiềm (42 bài)
- Bão Chiếu (1 bài)
- Vương Hiến Chi (1 bài)
Tạo ngày 10/04/2010 20:05 bởi hongha83
Nhan Diên Chi 顏延之 (384-456) tự Diên Niên 延年, quê Lâm Nghi, Lang Nha (nay thuộc Sơn Đông). Ban đầu làm quan với nhâ Tấn, sau chuyển sang làm cho nhà Lưu Tống và làm tới chức Quan Lộc đại phu, nên đời gọi là Nhan Quan Lộc. Ông là người thích rượu, xa lánh những điều hoang đường, không chịu xu nịnh người quyền thế. Thơ phần nhiều là những bài ứng thù xướng hoạ.