Tặng anh Nguyễn Khắc Quýnh

Vị chan chát dần tan cơn đắng miệng
đặc thêm vào cho đôi mắt thêm trong
ngày vừa cởi sau lưng đã cột vào quá khứ
nghiêng bình nghe năm tháng vợi nhanh dần


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991