Mùa chuyển vụ
Mỗi thi nhân, một thế giới gieo trồng
Một bí ẩn vũ trụ

Cánh đồng gieo hạt thời gian
Chín mẩy mùa tinh tú
Chín niềm đau, nỗi buồn...

Xứ sở những người tình bắc cầu dải yếm
Có một chàng quên ngủ, quên ăn
Không mơ bóng giai nhân
Không đi tìm phú quý
Chỉ lo tìm cất giữ
Những hạt vàng thi nhân.

Vàng ròng này ai nỡ
Gánh đổ xuống sông Ngô!