Mầm sinh sẽ nảy trong mầm diệt
Mầm gì sẽ nảy sau câu ca?
Bạn hãy cạn ly rồi cạn sáng
Kẻo nữa xuân hè cạn đến ta!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004