Vui vì đầu nậu vào sân
Buồn vì danh thủ văn chương bán độq


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004