Làm biên tập, cả đời quen dao kéo
Đến trang kết của đời mình, ai biên tập?
- Thiên Lôi và lưỡi tầm sét chờ kia!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004