Nhà thơ là cột ăng ten thu phát
Càng thoáng càng cao hiệu quả càng nhiều
Ăng ten này dễ gặp hiểm nguy:
Không có dây chống sét!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004