23.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Chu Trinh (69 bài)
- Hoàng Cảnh Tuân (2 bài)
- Ngô Quang Đoan (5 bài)
- Võ Hoành (1 bài)
- Trần Hữu Đáp (1 bài)
Tạo ngày 31/12/2013 21:49 bởi hongha83
Nguyễn Văn Trình 阮文程 (1872-1949) tự Lục Quang 綠光, hiệu Thạch Thất 石室, Thốc Sơn 簇山, người làng Kỳ Trúc, xã Kiệt Thạch (nay là xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Ông đỗ Tiến sĩ đời Thành Thái, từng làm đốc học, tế tửu, toản tu quốc sử quán. Sau Cách mạng tháng 8, ông được mời tham gia hoạt động Mặt trận Liên Việt tỉnh và khu. Ông có tập thơ Thạch Thất thi tập bằng thơ Nôm, trên 200 bài, phần lớn viết về nông thôn, dân dã.

 

Thạch Thất hợp tuyển - 石室合選

Thơ dịch tác giả khác