Ba vua, bốn chúa, bảy thằng con,
Trên chửa lung lay, dưới chửa mòn.
Công nghiệp không thành sinh cũng hổ,
Quan tài sẵn đó chết thì chôn.
Giang hồ lang miếu, trời đôi ngả,
Bị gậy cân đai, đất một hòn.
Cũng muốn sống thêm mươi tuổi nữa,
Sợ ông Bành Tổ tống đồng môn.


Nguồn: Trịnh Mạnh, Gương hiếu học thời xưa (tập 2), NXB Giáo dục, 2008, tr. 30