Tặng Chí Phèo, Thị Nở


khát uống đói ăn mỏi nằm mệt nghỉ
nay ta đủ đầy mời ngay anh Chí

bia ngoại rượu tây anh uống tối ngày
quanh năm suốt tháng vịt tần gà quay

ăn đẫy uống say sẵn bày nơi chốn
nhà ta bốn lầu mời anh lầu bốn

chỉ thương Thị Nở trôi dạt trời tây
bán mình nuôi miệng xanh xao mặt mày

rồi sẽ có ngày Thị quay trở lại
cho anh bốn lầu tha hồ thoải mái!


1993