12.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
87 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Việt Phương (167 bài)
- Viễn Phương (8 bài)
- Tạ Ký (49 bài)
- Phùng Cung (27 bài)
- Tuệ Mai (4 bài)
Tạo ngày 31/10/2018 08:43 bởi Vanachi
Nguyễn Thạch Giang (1928 - 14/3/2017) là một nhà văn bản học Văn Nôm xuất sắc, tổ trưởng Tổ Việt ngữ đầu tiên – tiền thân của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông sinh tại Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị trong một gia đình danh gia, có truyền thống huấn học lâu đời. Thuở trẻ, ông nhận được một nền giáo dục vừa theo truyền thống danh gia, vừa cập nhật Tây học. Ông sớm tham gia cách mạng và góp phần vào cuộc kháng chiến trường kì. Từ tháng 8-1945 đến tháng 8-1946, ông tham gia công tác Bình dân học vụ, công tác tự vệ tại Huế, Quảng Trị. Từ tháng 8-1946 đến tháng 9-1949, ông nhập ngũ, là chiến sĩ trung đoàn 95 tại Quảng Trị. Từ tháng 10-1949 đến tháng 12-1951, ông công tác tại ty giáo dục Quảng Trị. Từ tháng 12-1951 đến tháng 5-1955, ông công tác tại Khu …

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bát muộn (Nguyễn Du)
  6
 2. Bất mị (Nguyễn Du)
  6
 3. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 1 (Nguyễn Du)
  5
 4. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 2 (Nguyễn Du)
  4
 5. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3 (Nguyễn Du)
  6
 6. Dạ hành (Nguyễn Du)
  7
 7. Dao vọng Càn Hải từ (Nguyễn Du)
  5
 8. Đại nhân hí bút (Nguyễn Du)
  4
 9. Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 1 (Nguyễn Du)
  3
 10. Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 2 (Nguyễn Du)
  4
 11. Đạo ý (Nguyễn Du)
  9
 12. Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu (Nguyễn Du)
  6
 13. Đề Nhị Thanh động (Nguyễn Du)
  6
 14. Điệp tử thư trung (Nguyễn Du)
  6
 15. Điếu La Thành ca giả (Nguyễn Du)
  7
 16. Độ Long Vĩ giang (Nguyễn Du)
  11
 17. Độ Phú Nông giang cảm tác (Nguyễn Du)
  3
 18. Đối tửu (Nguyễn Du)
  23
 19. Đồng Lung giang (Nguyễn Du)
  6
 20. Đồng Lư lộ thượng dao kiến Sài Sơn (Nguyễn Du)
  5
 21. Giang đình hữu cảm (Nguyễn Du)
  6
 22. Hành lạc từ kỳ 1 (Nguyễn Du)
  7
 23. Hành lạc từ kỳ 2 (Nguyễn Du)
  7
 24. Hoạ Hải Ông Đoàn Nguyễn Tuấn “Giáp Dần phụng mệnh nhập Phú Xuân kinh, đăng trình lưu biệt bắc thành chư hữu” chi tác (Nguyễn Du)
  5
 25. Hoàng Mai kiều vãn diểu (Nguyễn Du)
  5
 26. Hoàng Sào binh mã (Nguyễn Du)
  5
 27. Khai song (Nguyễn Du)
  7
 28. Khất thực (Nguyễn Du)
  9
 29. Khổng tước vũ (Nguyễn Du)
  7
 30. Ký giang bắc Huyền Hư tử (Nguyễn Du)
  6
 31. Ký Huyền Hư tử (Nguyễn Du)
  5
 32. Ký hữu (I) (Nguyễn Du)
  7
 33. Ký hữu (II) (Nguyễn Du)
  8
 34. Ký mộng (Nguyễn Du)
  7
 35. La Phù giang thuỷ các độc toạ (Nguyễn Du)
  7
 36. Lam giang (Nguyễn Du)
  5
 37. Lạng Sơn đạo trung (Nguyễn Du)
  6
 38. Liệp (Nguyễn Du)
  4
 39. Lưu biệt Nguyễn đại lang (Nguyễn Du)
  4
 40. Mạc phủ tức sự (Nguyễn Du)
  4
 41. Mạn hứng (Nguyễn Du)
  12
 42. Mạn hứng kỳ 1 (Nguyễn Du)
  7
 43. Mạn hứng kỳ 2 (Nguyễn Du)
  6
 44. Mộ xuân mạn hứng (Nguyễn Du)
  7
 45. My trung mạn hứng (Nguyễn Du)
  11
 46. Ngẫu hứng kỳ 1 (Nguyễn Du)
  4
 47. Ngẫu hứng kỳ 2 (Nguyễn Du)
  5
 48. Ngoạ bệnh kỳ 1 (Nguyễn Du)
  8
 49. Ngoạ bệnh kỳ 2 (Nguyễn Du)
  5
 50. Ngũ nguyệt quan cạnh độ (Nguyễn Du)
  3
 51. Ninh Công thành (Nguyễn Du)
  4
 52. Phúc Thực Đình (Nguyễn Du)
  6
 53. Quỷ Môn đạo trung (Nguyễn Du)
  7
 54. Quỳnh Hải nguyên tiêu (Nguyễn Du)
  10
 55. Sơ nguyệt (Nguyễn Du)
  9
 56. Sơn cư mạn hứng (Nguyễn Du)
  9
 57. Sơn Đường dạ bạc (Nguyễn Du)
  5
 58. Sơn thôn (Nguyễn Du)
  8
 59. Tạp ngâm (I) (Nguyễn Du)
  7
 60. Tạp ngâm kỳ 1 (Nguyễn Du)
  6
 61. Tạp ngâm kỳ 2 (Nguyễn Du)
  7
 62. Tạp ngâm kỳ 3 (Nguyễn Du)
  6
 63. Tạp thi kỳ 1 (Nguyễn Du)
  7
 64. Tạp thi kỳ 2 (Nguyễn Du)
  6
 65. Tặng Thực Đình (Nguyễn Du)
  5
 66. Thái Bình thành hạ văn xuy địch (Nguyễn Du)
  4
 67. Thanh minh ngẫu hứng (Nguyễn Du)
  7
 68. Thanh Quyết giang vãn diểu (Nguyễn Du)
  5
 69. Thôn dạ (Nguyễn Du)
  8
 70. Thu chí (II) (Nguyễn Du)
  7
 71. Thu dạ kỳ 1 (Nguyễn Du)
  9
 72. Thu dạ kỳ 2 (Nguyễn Du)
  8
 73. Thương Ngô mộ vũ (Nguyễn Du)
  4
 74. Tống Nguyễn Sĩ Hữu nam quy (Nguyễn Du)
  4
 75. Trấn Nam Quan (Nguyễn Du)
  7
 76. Trệ khách (Nguyễn Du)
  6
 77. Tự thán kỳ 1 (Nguyễn Du)
  10
 78. Tự thán kỳ 2 (Nguyễn Du)
  8
 79. U cư kỳ 1 (Nguyễn Du)
  9
 80. U cư kỳ 2 (Nguyễn Du)
  11
 81. Ức gia huynh (Nguyễn Du)
  6
 82. Vãn há Đại Than, tân lạo bao trướng, chư hiểm câu thất (Nguyễn Du)
  4
 83. Vị Hoàng doanh (Nguyễn Du)
  6
 84. Vọng Phu thạch (Nguyễn Du)
  10
 85. Xuân dạ (Nguyễn Du)
  13
 86. Xuân nhật ngẫu hứng (Nguyễn Du)
  6
 87. Xuân tiêu lữ thứ (Nguyễn Du)
  12