Chưa có đánh giá nào
19 bài thơ
Tạo ngày 08/11/2015 23:18 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Tâm dung (NXB Người Việt, California, 1989), gồm 19 bài thơ.

Lời mở đầu:
Dung, theo nghĩa dung chứa.
Năm lần Phật chỉ cho ngài A Nan, tâm là cái thấy.
Lấy cái thấy phân biệt để chỉ cái thấy vô phân biệt, lấy cái tâm vọng để chỉ cái tâm chơn, lấy ngón tay phàm phu để dụ như ngón tay Phật chỉ trăng. Kẻ trèo đèo này chỉ mong góp một cỏn con Phật sự, vọng động chăng?
Chỉ mong quí thiện hữu niệm tình: vọng mà biết mình vọng, còn hơn không.

Nguyễn Tất Nhiên